• MAKRAMY NA ŚCIANĘ
  Ręcznie plecione na naturalnych gałęziach zaczarują Twoje wnętrze. Każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna.
  Czytaj więcej
 • WAZONY, LAMPIONY, ŚWIECZNIKI
  Wyjątkowe lampiony, świeczniki, wazony stworzone w szkle z odzysku. Słoiki otulone makramowymi ozdobami ocieplą wystrój Twojego miejsca na ziemi.
  Czytaj więcej
 • PODKŁADKI I INNE DODATKI
  Plecione podkładki pod kubek, czy aromatyczną świecę, girlandy, zazdrostki, poszewki - wszystko czego dusza zapragnie!
  Czytaj więcej

Regulamin sklepu

 REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU „STAROŚWIECZKA” 

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.      Sklep „Staroświeczka” działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Sklep „Staroświeczka” prowadzony jest przez Aleksandrę Piętowską, prowadzącą działalność nierejestrowaną pod nazwą „Staroświeczka”, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności: ul. Aleja Legionów 35/8, 41-902 Bytom.

3.      Zamówienia w Sklepie składane są z kont Klientów prowadzonych przez serwisy społecznościowe Facebook/Instagram.

4.      Klient przed rozpoczęciem złożenia zamówienia w Sklepie powinien każdorazowo zapoznać się z Regulaminem oraz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§2

DEFINICJE

1.      Klient – każdy Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.      Konsument – osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu w serwisach społecznościowych Facebook/Instagram w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością nierejestrowaną, lub zawodową.

3.      Produkt – dostępna pod adresem www.instagram.com/staroswieczka, lub www.facebook.com/Staroświeczka rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

5.      Sprzedawca – Aleksandra Piętowska prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą „Staroświeczka”, posiadającą adres miejsca wykonywania: ul. Aleja Legionów 35/8, 41-902 Bytom, adres poczty elektronicznej: staroswieczka@gmail.com.

6.      Umowa Sprzedaży  – umowa zawierana lub zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem drogi e-mailowej, lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie facebook/Instagram.

7.      Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez serwis Facebook/Instagram i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

9.      Wyrożnione relacje  – zdjęcia w wyróżnionych relacjach „Dostępne” pod adresem www.instagram.com/staroswieczka

10.  Sklep działający pod adresem www.facebook.com/Staroświeczka

11.  Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3

 KONTAKT ZE SKLEPEM

1.      Adres Sprzedawcy: Aleja Legionów 35/8, 41-902 Bytom

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: staroswieczka@gmail.com

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: 661-735-240

4.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie, oraz poprzez wiadomość prywatną
w serwisie Facebook/Instagram.

5.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00.

 

§4

WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

4.1. ZAMÓWIENIA

1.      Oferta obejmuje produkty dostępne w wyróżnionych relacjach, lub Sklepie.

2.      W celu złożenie zamówienia należy przesłać informację o wybranym produkcie
w wiadomości prywatnej za pomocą serwisu Facebook/Instagram lub poprzez wiadomość e-mail:
staroswieczka@gmail.com.

3.      Po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, Produkt jest niezwłocznie wysyłany.

4.      Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem
i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

5.      Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto Sprzedającego.

6.      Klient może zamówić produkt robiony na zamówienie indywidualne.

a.       W celu złożenia zamówienia klient powinien wysłać wiadomość prywatną do Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu Facebook/Instagram, lub drogą mailową.

b.      Klient uzgadnia ze Sprzedawcą szczegóły i czas realizacji zamówienia.

c.       Przed wysyłką zamówienia indywidualnego Sprzedawca wyśle Klientowi zdjęcie gotowego produktu.

d.      Warunki odstąpienia od umowy oraz warunki reklamacji zanjdują się  w §5 oraz §6 Regulaminu.

4.2. PŁATNOŚĆ

1.      Podane ceny Produktów przez Sprzedającego są cenami brutto podane w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

2.      Płatność odbywa się przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony pod numerem 10105015881000009071178314. W tytule przelewu należy określić przedmiot zamówienia.

3.      Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zapłata ceny jest warunkiem wysłania towaru. W przypadku braku płatności w ww. terminie, umowa ulega rozwiązaniu.

4.      Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę.

4.3. DOSTAWA

1.      Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terenie Polski, za pośrednictwem firmy InPost Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., lub poprzez odbiór osobisty pod adresem Sprzedawcy.

2.      W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie
o powyższym niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową, lub poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook/Instagram w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.

3.      Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Czas kompletowania Produktu wynosi 3 dni robocze.

§5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu, składając stosowne oświadczenie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić Sprzedającemu Produkt w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.      Zwrot całej kwoty zapłaconej za zakupione Produkty, nastąpi wyłączenie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

3.      Zwrot Produktu następuję na koszt Kupującego. Informuję, że nie przyjmuję żadnych przesyłek za pobraniem.

4.      Oświadczenie o odstąpieniu Umowy Sprzedaży można złożyć na piśmie przesłanym pocztą bądź za pomocą wiadomości e-mail na adres staroswieczka@gmail.com. Klient może skorzystać ze wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.      W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

§6

REKLAMACJA PRODUKTU

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową.

2.      Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

3.      Reklamacja powinna zawierać:

a.       oznaczenie Klienta,

b.      przedmiot reklamacji,

c.       okoliczności uzasadniające reklamację,

d.      żądanie Klienta w związku z reklamacją.

4.      Reklamację należy składać na adres e-mail staroswieczka@gmail.com, lub zgłosić pisemnie na adres sprzedawcy.

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

6.      Kupujący może żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży przez jego nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

7.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument,
a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r.poz. 1422 z późn. zm.).

2.      Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” własne oraz podmiotów trzecich.

3.      Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się
w dokumencie „Polityka Prywatności Sklepu STAROŚWIECZKA”.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.      Do regulaminu dołączony jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jako Załącznik nr 1.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r,. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz Kodeksu cywilnego.

5.      Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

Załącznik nr 1: 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


……………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

(imię, nazwisko, adres konsumenta)


Aleksandra Piętowska

Ul. Aleja Legionów 35/8 

41-902 Bytom


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆJa, ……………………….………………………., niniejszym odstępuję od umowy,  której przedmiotem są: ....................................................................................................................................................... 

Data zawarcia umowy: ……………………….……………………….

Data odbioru towaru: ……………………….……………..………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy numer:

....................................................................................................................................................... ………………………… 

podpis konsumenta 

(podpis jest niezbędny tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)